Tlmiče hluku III.

tlmicDeštrukčná schopnosť nevýbušnej strely je daná dvoma faktormi, jej kinetickú, respektíve dopadovou energiou a tvarom. Presnejšie sme si to prebrali v predchádzajúcom seriáli Mýtus zastavovacieho účinku.

Úsťová energia strely je daná vzťahom tl1

Kde:

  • m je hmotnosť strely
  • v je počiatočná rýchlosť strely

Premennú, ktorou sa teraz budeme zaoberať, je počiatočná rýchlosť strely v.Za podmienok ISA (International Standard Atmosphere) je vo výške h = 0 m rýchlosť šírenia zvuku c = 340 m / s Preto aj my budeme pre potreby našich výpočtov počítať s touto rýchlosťou ako s rýchlosťou limitnou. Ak má byť strela vypálená z nášho matematického modelu dostatočne tichá, musíme obmedziť jej rýchlosť na rýchlosť pod zvukovou t.j. v <340 m / s. Týmto rýchlostným obmedzením sa naša premenná mení na konštantu.

Na základe týchto poznatkov si náš vzorček môžeme upraviť na tl2

Akonáhle sa z našej premennej (v <340 m / s) stala konštanta, potom jediný efektívny spôsob, ako zvýšiť účinnosť strely, je zvýšiť jej hmotnosť m. Hmotnosť strely je vo väčšine prípadov daná jej kalibrom, platí tu jednoduché pravidlo, čím väčší kaliber, tým väčšia hmotnosť strely. Samozrejme, že tento vzťah nie je univerzálny a existujú početné výnimky, ale pre naše potreby matematicko-fyzikálnej simulácie toto pravidlo vcelku vyhovuje.

graf-s

Na základe týchto výpočtov sa nám javí ako najvhodnejší náboj pre streľbu s tlmičom náboj do krátkych guľových zbraní. Tieto náboje majú malú prachovú nálož, veľkú hmotnosť strely a dĺžka strely zvyčajne neprevyšuje dve ráže.

Presnejšieho doladenie úsťovej rýchlosti strely dosiahneme reguláciou balistického výkonu zbrane. Ako? Úsťovú rýchlosť strely je možné regulovať zmenou dĺžky hlavne, respektíve zmenou dĺžky jej časti, v ktorej je strela urýchlovaná. Platí tu jednoduché pravidlo; čím dlhšie pôsobí tlak spalín náboja na dno strely, tým väčšia je jej úsťová rýchlosť a naopak. Tento vzťah však nie je priamo úmerný, ale možno ho pomerne presne vypočítať zo vzorca a  11 a následne dĺžka hlavne je 12.

v - úsťová rýchlosť strely(m / s)

l - dĺžka hlavne (m)

d - ráže hlavne (m)

n - Balistický výkon náboja (pozri tabuľku).

Stredná balistický výkon nábojov do krátkych guľových zbraní sa pohybuje okolo hodnoty 90.

Typ nábojea

.22 LR SB

6,35 mm Browning / .25 Automatic

7,62x25 mm Tokarev

7,65 mm Browning / .32 Automatic

9 mm Browning Colt Automatic Pistol (Court) / .380 Automatic

9 mm Luger / 9 mm Parabellum

9 mm Luger subsonic

9x21 mm

9 mm Makarov

.38 Speciál

.357 Magnum

.45 Automatic Colt Pistol (ACP) / .45 Automatic

Balistický výkon (n)

31,9

74,5

126,5

88,0

92,0

90,5

74,5

98,5

86,5

59,0

104,0

78,0

graf-s2

Medzi dĺžkou hlavne a akustickým tlakom plynov výstrelu platí vzťah, že čím je hlaveň kratšia, tým je akustický tlak plynov opúšťajúcich hlaveň vyšší a naopak, čím je hlaveň dlhšia, tým je tlak nižší. Je to dané teplotou a tlakom plynov v hlavni. Z vyššie uvedeného grafu vyplýva, že pri použití náboja 7,62 x25 mm Tokarev nám stačí na dosiahnutie rýchlosti 340 m / s hlaveň z dĺžkou 5,5 cm, ale pri použití náboja .38 Špeciál nedosiahneme tejto rýchlosti ani s hlavňou o dĺžke 30 cm. Ako optimálny sa nám teda javí náboj .357 Magnum a 9 mm Luger subsonic. Oba majú výrazne ťažšie strelu, než je v kalibri 9 mm obvyklé a strela dosiahne požadovanej rýchlosti v hlavni, ktorej dĺžka nepresahuje stanovených 30-35 cm.

No a týmto sme dokončili prvú časť nášho matematicko-fyzikálneho modelu palnej zbrane. Máme strelnú zbraň s ručne ovládaným záverom, ktoré má dĺžku hlavne 32 cm. Vo vzdialenosti 18 cm od hrdla nábojovej komory sú do hlavne vyvŕtané dve až štyri rady bočných otvorov o priemere 2,5-3,5 mm pre odvod spalín náboja limitujúce počiatočná rýchlosť strely na požadovaných cca. 340 m / s . Do nábojovej komory vložíme náboj 9 mm Luger subsonic, uzavrieme záver, zamierime a vystrelíte. Ústie hlavne opúšťa strela nami vypočítanú rýchlosťou nižšou ako 340 m / sa následne sa ozve rana výstrelu. Áno, teraz prišiel okamih, kedy na hlaveň musíme pripevniť tlmič. Ale najprv si musíme o tlmičoch niečo povedať. Zase nabudúce.

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes